Algemene voorwaarden training

Algemeen:

1. De cursist dient een WA verzekering te hebben waarbij de hond mee verzekerd is. 

2. Mochten de trainingen van Pets Care Center niet door gaan, wordt u in de gelegenheid gesteld deze les(sen)/ trainingen in te halen. Dit zal het eerst volgende les moment zijn. Voor Privé lessen wordt er een nieuwe datum afgesproken. 

3. Pets Care Center behoudt zich het recht voor om reglementen aan te passen, te wijzigen of te schrappen, wanneer dat nodig acht, zonder opgave van reden. 

4. In alle gevallen waarin de algemenen voorwaarden niet voorziet, beslist Pets Care Center.

5. Pets Care Center heeft het recht personen en- of honden de toegang tot de trainingen te ontzeggen, met opgaaf redenen. 

Inschrijving en betaling:

1. Aanmelding voor trainingen, privé lessen, workshops en lezingen is zowel via de website, telefonisch of per mail mogelijk. 

2. Met het inschrijven voor een training gaat de cursist een overeenkomst aan met Pets Care Center voor de duur, de cursustijden en de prijs zoals aangegeven op het inschrijfformulier. Met het inschrijven voor de cursus gaat u derhalve akkoord met de aangegeven prijs voor de cursus. 

3. Na inschrijving ontvangt u een factuur die binnen 8 werkdagen betaald moet zijn. 

4. De aanmelding is definitief als het verschuldigde bedrag op de rekening is bij geschreven van Pets Care Center. . 

5. De cursist verklaart dat hij de algemene voorwaarden gelezen heeft voor hij over gaat tot inschrijving. 

6. Zodra u het factuur betaald heeft geeft de cursist te kennen de algemene voorwaarden van Pets Care Center te kennen en te aanvaarden. 

Annulering:

1. Annulering is alleen schriftelijk mogelijk, waarin duidelijk vermeld staat om welke cursus, cursus data en naam eigenaar en hond vermeld staat. 

2. Annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zullen, onder aftrek van €25,- vergoeding voor administratieve handelingen worden gerestitueerd. 

3. Lesgeld wordt niet gerestitueerd bij het stopzetten van de cursus bij Pets Care Center. 

4. Bij het overlijden van de hond wordt het lesgeld restitueert. 

Huisregels ten aanzien van de training:

1. Bent u verhinderd of heeft uw hond een besmettelijke ziekte dan dient de cursist dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Pets Care Center. De zieke hond wordt uitgesloten voor de trainingen voor de duur van de besmettelijke ziekte. 

2. Bij twijfel over de gezondheid van de hond zal Pets Care Center een gezondheidsverklaring vragen van de dierenarts. 

3. Afzeggen van de lessen dient minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd te zijn geschiedt. Indien u niet op tijd heeft afgezegd, dan zal de prijs voor de les bij u in rekening worden gebracht. 

4. Uw hond dient volledig ingeënt te zijn, bij twijfel heeft Pets Care Center het recht om het dierenpaspoort te controleren.  

Huisregels tijdens training:

1. Lijfstraffen (slaan, schoppen etc.) worden niet getolereerd. Wanneer wij dit waarnemen wordt u eenmaal gewaarschuwd, bij een tweede maal wordt de overeenkomst ontbonden zonder restitutie van het les geld. 

2. Mist de cursist door de loopsheid of ziekte van de hond een gedeelte van de cursus, dan wordt de cursist in de gelegenheid gesteld om de gemiste lessen in te halen, zoals genoemd onder punt twee van het hoofdstuk ‘algemeen’ 

3. Er wordt uitsluitend getraind met normale halsbanden/ tuigen en riemen, dus geen rol/ flexibanden en geen slipkettingen.   

 

Aansprakelijkheid:

Pets Care Center aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:  

1.  Pets Care Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal Pets Care Center in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de trainingen te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan. 

2.  Pets Care Center is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de training. 

3.  Deelname door Klant aan trainingen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en). 

4.  Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.
1) diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of na afloop van een training bij / door Pets Care Center.
2) Schade toegebracht door werknemers van Pets Care Center, tenzij de schade met opzet of bewuste roekeloosheid is toegebracht.
3) foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
4) Kennelijke fouten of vergissingen in deze voorwaarden of andere kennisgevingen